122/2018 – Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 045/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου