Ανάρτηση ανασυνταγμένων πινάκων της υπ’ αριθμ. ΣOX 2/2020 προκήρυξης

Ανάρτηση ανασυνταγμένων πινάκων της υπ’ αριθμ. ΣOX 2/2020 προκήρυξης

Προβαίνουμε σήμερα την 19/11/2020 στην ανάρτηση του ανασυνταγμένου πίνακα κατάταξης και πίνακα προσληπτέων (υπ’αριθμ. 1127/20 απόφαση ΑΣΕΠ) του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβησης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου ή λοιπών αντικατοβολών του Δήμου Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον Ν. Αττικής.

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝa

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣa

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝa

Τελευταία Νέα