Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου ή λοιπών αντικατοβολών του Δήμου Ιλίου

Η 10ήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 18-09-2020 και λήγει την 28-09-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kentrikigrammateia@ilion.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιλίου,

Κάλχου 48-50,

Ίλιον,

Τ.Κ.13122

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ.κ. Σφέτσα Σεραφείμ, Σαγματοπούλου Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132030126, 2132030105, 2132030122, 2132030123 και 2132030117)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2_2020a

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝa

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΣΟΧ6a

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ_2_2020 (ΑΑ)a