Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 31301/11-05-20

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 31301/11-05-20

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεπτά (17) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών έκτακτων και εξαιρετικών αναγκών του Δήμου στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 12/05/2020 και λήγει την 18/05/2020.

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 31301/11-05-20a

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 31301/11-05-20 – Έντυπο Αίτησης/Υ.Δ.a

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 31301/11-05-20 – Πρακτικό Ανάρτησης Ανακοίνωσηςa