Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 47805/14-07-20

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 47805/14-07-20

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής πρόσληψη, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  αρχίζει την 16/07/2020 και λήγει την 20/07/2020.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει είτε  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα είτε ηλεκτρονικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λπ.).

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης ΠΕ Παιδοψυχιάτρου 2020 (ΑΑ)a

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕ Παιδοψυχιάτρουa

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΑ)a

ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΑ_ΩΨΚΦΩΕΒ-ΦΨΣa

Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 47805/14-07-20

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a