ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Ο Δήμος Ιλίου, πρόκειται να διεξάγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 703.285,72 Ευρώ το οποίο αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών και Δημόσιων Κτιρίων του Δήμου Ιλίου» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5067209, μέσω του Π.Δ.Ε. με κωδ. ενάρ.:2020ΕΠ08510122. Αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου και του 8ου Δημοτικών Σχολείων και του 27ου Νηπιαγωγείου του Δήμου μας και περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων της θερμικής ζώνης, αλλά και των ΜΘΧ με κουφώματα προφίλ αλουμινίου, διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες, αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα φωτιστικά τεχνολογίας Led ανάλογης ισχύος. Επιπλέον την αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα με νέο, διβάθμιο υψηλής ενεργειακής απόδοσης με ενεργειακή σήμανση και με ονομαστική θερμική ισχύ στα 270.00 KW καθώς και τη μόνωση δώματος με διογκωμένη πολυουρεθάνη.

Επίσης, κατ’ εφαρμογή :

1) Της περ. (β) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και,

2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) ο Δήμος Ιλίου, θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή τριών (3) τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που θα συμμετέχουν στην επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου σύμφωνα με την περ. (α) παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Στην κλήρωση μετέχουν όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 08-03-2021 και ώρα 10:30π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gra , από την ορισμένη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, επιτροπή του άρθρου 5 της ως άνω Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: α) του Δήμου: www.ilion.gra και β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gra

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΑ) ΜΗΜΕΔa