ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκτιμώμενης αξίας  4.306.451,61 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.  24,0 % ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/06/2020 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 12/06/2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 20/05/2020.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΗΜΔΗΣa

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣa

ΤΕΥΔ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥa

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑa

ΧΑΡΑΞΗa

1_ΤΕΧΝIKH ΕΚΘΕΣΗa

2_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣa

3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣa

4_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΣΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣa

5_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)a

6_ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)a

7_ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)a

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 03/06/2020a