Αντιδήμαρχοι

 

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Σχολικών Υποδομών (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)

Αποστολόπουλος Δημήτριος του Νικολάου με τις εξής αρμοδιότητες:

 

 • Την εποπτεία, τον σχεδιασμό και την μέριμνα για τη ρύθμιση ζητημάτων παιδείας, την εύρυθμη λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Την εποπτεία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Την εποπτεία και μέριμνα για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και
  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 

Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)

Γκόγκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, της συντήρησης των οχημάτων του Δήμου, καθώς και των εφαρμογών πρασίνου του Δήμου
 • Την ευθύνη ετοιμότητας, συντονισμού και αποδοτικής λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας.
 • Την υπογραφή των εγγράφων της Δημοτικής Αστυνομίας, τα οποία
  αφορούν επιβολή προστίμων κατ΄εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος.
 • Την εποπτεία του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, την
  παραλαβή ενυπόγραφα των υποδείξεων και συμβουλών αυτών, που
  καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο κατ΄ άρθρο 14 του Ν. 3850/10 όπως ισχύει, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων του Δήμου καθώς και την σχετική υλοποίησή τους.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιότητων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Αντιδήμαρχος Υποδομών και Τεχνικών Έργων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)
Κουνδουράκης Γεώργιος του Αντωνίου με τις εξής αρμοδιότητες:
 
 • Την εποπτεία της εκτέλεσης και συντήρησης όλων των υποδομών και τεχνικών έργων του Δήμου, καθώς και όλων των λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία της συντήρησης και λειτουργίας των Παιδικών χαρών του Δήμου.
 • Την εποπτεία της εκπόνησης και παρακολούθησης του Τεχνικού
  Προγράμματος.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιότητων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)
Δρακόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου με τις εξής αρμοδιότητες:
 
 • Τον προγραμματισμό και την εποπτεία όλων των ενεργειών για την υλοποίηση του στόχου της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του
  Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας και την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης των πάσης φύσεως αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Την εποπτεία της στρατηγικής του Δήμου σε ότι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη, επέκταση, βελτίωση και ασφάλεια των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την καλή λειτουργία, διαχείριση και αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων και μέσων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και ενημέρωσης του Δήμου, καθώς και των εφαρμογών πληροφορικής.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa

Λιόσης Δημήτριος του Γεωργίου με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία του συνόλου των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
 • Την έρευνα, τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 • Την υποστήριξη πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών και κάθε είδους τμημάτων διδασκαλίας του Δήμου.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa

Μπουρδάκης Σταύρος του Στυλιανού με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία του συνόλου των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας και καλής κατάστασης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Την εκπόνηση και εποπτεία αθλητικών προγραμμάτων σχολικού, παιδικού και μαζικού αθλητισμού.
 • Την συνεργασία μεταξύ Δήμου-αθλητικών σωματείων και αθλητικών αρχών.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Διοίκησης και Εξυπηρέτησης του πολίτη (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa

Μπρεάνος Βασίλειος του Λάμπρου με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία των θεμάτων Οικονομικού Προγραμματισμού, Διοίκησης και Εξυπηρέτησης του πολίτη
 • Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
 • Την υπογραφή πάσης φύσεως πράξεων Δημοτολογίου (εγγραφές, μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις διαγραφές κ.λπ.).
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιότητων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτικών Ισότητας (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa

Μπαρμπαγιάννη Αλεξάνδρα του Χρήστου με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία των θεμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτικών Ισότητας.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιότητων.
 • Την αναπλήρωση της Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Νέας Γενιάς (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)

Μπλέτσας Θεόδωρος του Σπυρίδωνα με αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Νέας Γενιάς, με ταυτόχρονη εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών εγγράφων.

 

Εντεταλμένη Σύμβουλος Δημοτικού Κοιμητηρίου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)

Αργυροπούλου Μαρία του Αθανασίου με αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου, με ταυτόχρονη εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών εγγράφων.

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Ενεργούς Γήρανσης και Κ.Α.Π.Η. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)

Μαυρομματάκης Κυριάκος του Κωνσταντίνου με αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Ενεργούς Γήρανσης και Κ.Α.Π.Η., με ταυτόχρονη εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών εγγράφων.

 

Εντεταλμένη Σύμβουλος Αστικής Πανίδας (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)

Γεωργοπούλου Ελένη του Παναγιώτη με αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Αστικής Πανίδας, με ταυτόχρονη εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών εγγράφων.

 

Εντεταλμένη Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)

Καρυτινού Ιωάννα του Γρηγορίου με αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Προσχολικής Αγωγής, με ταυτόχρονη εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών εγγράφων.

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)

Λιόσης Αθανάσιος του Παύλου με αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με ταυτόχρονη εξουσιοδότηση υπογραφής των σχετικών εγγράφων.

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Τοπικής Επιχειρηματικότητας (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)

Θεοδόσης Γεώργιος του Διονυσίου με αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Τοπικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου μας.

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πρόληψης παραβατικότητας (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)

Αγγελής Λαγογιάννης Ιωάννης του Διονυσίου με αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Πρόληψης παραβατικότητας του Δήμου μας.

 

Εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας των φύλων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)

Δεμίρη Παρασκευή του Βασιλείου με αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Ισότητας των φύλων του Δήμου μας.

 

Εντεταλμένη Σύμβουλος Ενημέρωσης Πολιτών και Επικοινωνίας (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥa)

Πολίτη Γεωργία του Κωνσταντίνου με αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων Ενημέρωσης Πολιτών και Επικοινωνίας του Δήμου μας.