Αντιδήμαρχοι

 

Φερεντίνος Γεώργιος του Ιωάννη με τις εξής αρμοδιότητες:

ΑΠΟΦΑΣΗa

213 2030 169

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Τη συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των δημοτικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την ασφάλεια των επισκεπτών σε αυτά.
 • Τη διενέργεια επιθεωρήσεων των αυθαίρετων καταλήψεων και επεμβάσεων στους κοινόχρηστους χώρους και την ευθύνη σχετικής αποκατάστασης.
 • Την εποπτεία του τεχνικού ασφαλείας, την παραλαβή ενυπόγραφα των υποδείξεων και συμβουλών αυτού καθώς και την μέριμνα για την σχετική
  υλοποίησή τους.
 • Την διαχείριση και τις δράσεις για κάθε αρμοδιότητα που αφορά στα αδέσποτα ζώα.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά του καθήκοντα.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Φραγκάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ με τις εξής αρμοδιότητες:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥa

213 2030 253        politistiko@ilion.gra

 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού του  Δήμου.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση της μεταβιβαζόμενης αρμοδιότητας.
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά του καθήκοντα.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
 

Τσιμόγιαννης Αριστείδης του Απόστολου με τις εξής αρμοδιότητες:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥa

213 2030 285

 sports@ilion.gra

 • Τον συντονισμό και την εποπτεία του συνόλου των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση της μεταβιβαζόμενης αρμοδιότητας.
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά του καθήκοντα
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Βομπιράκη Νικολέττα του Παναγιώτη με τις εξής αρμοδιότητες:
 
 
 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πλην του ΤμήματοςΔημοτικού Κοιμητηρίου.
 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 • Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
 • Την υπογραφή πάσης φύσεως πράξεων Δημοτολογίου (εγγραφές, μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις διαγραφές κ.λπ.).
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά του καθήκοντα.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
Κουμαραδιός Γεώργιος του Χαραλάμπους με τις εξής αρμοδιότητες:
 
 
 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου πλην όσων αρμοδιοτήτων αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 95051/24-12-21 (ΑΔΑ 6ΨΨΥΩΕΒ-Ψ2Δ) σχετική Απόφαση Δημάρχου.
 • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
 • Την ευθύνη ετοιμότητας, συντονισμού και αποδοτικής λειτουργίας της Πολιτικής Προστασίας.
 • Την υπογραφή των εγγράφων της Δημοτικής Αστυνομίας, τα οποία αφορούν επιβολή προστίμων κατ ́εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας
  Περιβάλλοντος.
 • Την εποπτεία του ιατρού εργασίας και την παραλαβή ενυπόγραφα των υποδείξεων και συμβουλών αυτής, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο κατ ́ άρθρο 14 του Ν. 3850/10 όπως ισχύει, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων του Δήμου καθώς και την μέριμνα για την σχετική υλοποίησή τους.
 • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά του καθήκοντα.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου με αρμοδιότητα (ΑΠΟΦΑΣΗ,a ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗa):

τον συντονισμό και την εποπτεία του Δημοτικού Κοιμητηρίου καθώς και του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις λαϊκές αγορές, τον συντονισμό και την εποπτεία των ΚΑΠΗ του Δήμου, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων.

Ανδρέου Γεώργιο του Δημητρίου με αρμοδιότητα (ΑΠΟΦΑΣΗa):

τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων που άπτονται της ψηφιακής στρατηγικής και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης C. D. O. (Chief Digital Officer) του Δήμου Ιλίου, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων.

Μαρκόπουλος Φώτιος του Αθανασίου με τις εξής αρμοδιότητες (ΑΠΟΦΑΣΗa):

τον συντονισμό και της εποπτείας των θεμάτων Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων

Γαλούνης Δημήτριος του Παναγιώτη με τις εξής αρμοδιότητες (ΑΠΟΦΑΣΗa):

τον συντονισμό και την εποπτεία των θεμάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων

Αθανασιάδη-Ψύλλου Βασιλική του Αριστοτέλη με τις εξής αρμοδιότητες (ΑΠΟΦΑΣΗa):

τον συντονισμό, την εποπτεία και την υπογραφή εγγράφων του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου (Κ.Σ.Ο.)

Γκιώνη Ευλαλία του Ιωάννη με τις εξής αρμοδιότητες (ΑΠΟΦΑΣΗa + ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗa):

τον συντονισμό των θεμάτων ψυχικής υγείας και εθελοντισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και τον συντονισμό των θεμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, παροχών, καθώς και υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, με δικαίωμα υπογραφής των σχετικών εγγράφων
 
Βέργος Ιωάννης του Νικολάου με τις εξής αρμοδιότητες (ΑΠΟΦΑΣΗa):
 

Συστήνεται ομάδα εργασίας με τίτλο «Ομάδα Ηρακλής» και αντικείμενο την καθημερινή παρέμβαση στις γειτονιές/τομείς του Δήμου για την επίλυση όλων των θεμάτων καθαριότητας.
Η ως άνω ομάδα εργασίας θα απαρτίζεται από τριάντα δύο (32) υπαλλήλους ή σε κάθε περίπτωση υπαλλήλους ισάριθμους με τους τομείς καθαριότητας του Δήμου, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου.
Την εποπτεία της δράσης της ως άνω ομάδας εργασίας αναθέτουμε στον Δημοτικό Σύμβουλο Βέργο Ιωάννη του Νικολάου, ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο στο έργο του.