223/2019 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 1974/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής