375/2018 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 2012/2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

375/2018 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 2012/2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής