186/2019 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1234/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και β) τον ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ»

186/2019 – Απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 1234/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και β) τον ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ»