304/2019 – Απαλλαγή υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής