096/2012 – Αποδοχή έκπτωσης για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων».