288/2017 – Αποδοχή δωρεάς παροχής οπτικών ινών από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε.