011/2011 – Αποδοχή δωρεάς τριών (3) πινάκων ζωγραφικής ιδιοκτησίας Μαρία Νίκα – Καραλίδη