301/2012 – Αποδοχή ποσού 142.124,00 € ως τέλος καθαριότητος χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών ετών 2011 & 2012

301/2012 – Αποδοχή ποσού 142.124,00 € ως τέλος καθαριότητος χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών ετών 2011 & 2012