087/2012 – Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 56597 Απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας