404/2018 – Αποδοχή τροποποίησης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account μεταξύ του Τ.Π. και Δανείων και του Δήμου μας ως προς την παρ. 1 του άρθρου 4

404/2018 – Αποδοχή τροποποίησης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account μεταξύ του Τ.Π. και Δανείων και του Δήμου μας ως προς την παρ. 1 του άρθρου 4