311/2017 – Απόδοση τιμής στον πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου μας κ. Γκιώνη Ιωάννη

311/2017 – Απόδοση τιμής στον πρώην Αντιδήμαρχο του Δήμου μας κ. Γκιώνη Ιωάννη