153/2011 – Απόφαση για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου