348/2011 – Απόφαση για την εκτέλεση της Προμήθειας γάλακτος