358/2018 – Αφορά α) απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 1917/2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και β)ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΕΥΔΑΠ

358/2018 – Αφορά α) απαλλαγή υπολόγου του υπ΄αριθμ. 1917/2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και β)ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΕΥΔΑΠ