228/2019 – α) λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των με αριθμό 15/2019 και 20/2019 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Ιλίου και β) εξουσιοδότηση για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών