348/2017 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου

348/2017 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα μηχανημάτων και εργαλείων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου