349/2012 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων