413/2016 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων