463/2016 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής

463/2016 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής