182/2017 – Γνωμοδότηση Επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής

182/2017 – Γνωμοδότηση Επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής