362/2018 – Διαγραφή μισθωμάτων, τέλους & ΟΓΑ χαρτοσήμου, περιπτέρου από βεβαιωτικό κατάλογο της ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

362/2018 – Διαγραφή μισθωμάτων, τέλους & ΟΓΑ χαρτοσήμου, περιπτέρου από βεβαιωτικό κατάλογο της ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ