062/2018 – Διενέργεια κλήρωσης για τη σειρά κατάταξης και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/17»

062/2018 – Διενέργεια κλήρωσης για τη σειρά κατάταξης και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/17»