100/2013 – Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 386/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου