Δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (υπ΄αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908/2016 τ.Β΄)

  • Άτομα με αναπηρία (67% και άνω)
  • Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα
  • Άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές δομές
  • Κρατούμενοι σε φυλακές, φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων
  • Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας
  • Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
  • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας κάτω του 67%
  • Άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίων πασχόντων της ΚΥΑ ΤΕΥΧΟΣ Β΄4591/27/12/2017
  • Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου με ισχύ την 04/04/2016
 

Πληροφορίες: Ξανθουδάκη Ευτυχία, Νέστορος 101, 1ος όροφος, 213 20300009-010, koinoniki@ilion.gr