Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευής Τεχνικών Έργων (Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.) Ιλίου

Η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.) ΙΛΙΟΥ» συστάθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Λιοσίων αριθ. 188/1988 (όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 137/1995 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 14135/29.7.1988 απόφαση της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, και τις υπ ‘ αριθμ. 5/1990 και 21/1991 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Λιοσίων καθώς και την υπ’ αριθμ. 26901/19.12.1991 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 27/21.1.1992 τεύχος 2ο.

 
Η επιχείρηση αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 260 έως 267, 270, 274 και 287 του Π.Δ. 323/1989 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) τα οποία ενσωματώθηκαν στο Π.Δ. 410/1995 και στην συνέχεια όπως τροποποιήθηκε στον νέο κώδικα του Ν. 3463/2006.
 
 
Η διάρκεια της επιχείρησης ορίσθηκε σε 50 χρόνια με αρχή τη δημοσίευση της απόφασης υπ’ αριθμ. 26901/19.12.1991 του Νομάρχη Δυτικής Αττικής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 21.1.1992.
 
Σκοπός της επιχείρησης είναι:
  • Η κατασκευή αποχετευτικών έργων (ομβρίων και ακαθάρτων).
  • Έργα για βελτίωση ποιότητας ζωής (αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις, παιδικές χαρές, δενδροφυτεύσεις, αθλητικά, καθαρισμός ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων πάρκα κ.α.).
  •  Έργα οδοποιίας
  •  Πολιτιστικά έργα
  • Κοινωνικά έργα (Κέντρα Υγείας, οικιστικά προγράμματα).
            Επίσης, η επιχείρηση θα αναλαμβάνει τεχνικά και κτιριακά έργα από φορείς του Δημοσίου Τομέα με σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους φορείς αυτούς, καθώς μελέτη και επίβλεψη του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
 
 
Η Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. Ιλίου μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  “Δ.Ε.Κ.Τ.Ε ΙΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
 
Η νέα εταιρία στις 15-12-2008 συστάθηκε και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και πήρε αριθμό μητρώου (ΑΡ. ΜΑΕ) 67382/01ΔΤ/Β/08/67.
 
 
Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τ.Ε.
Διεύθυνση : Νέστορος 101 – Ίλιον, 2ος Όροφος
Τηλέφωνα: 213.2030.031-037-038
Φαξ: 210.2620.699
 
Αποφάσεις ΔΕΚΤΕ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ: