210/2016 – Εγκριση έκθεσης εκτίμησης ακινήτου προς μίσθωση, της επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.

210/2016 – Εγκριση έκθεσης εκτίμησης ακινήτου προς μίσθωση, της επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.