200/2012 – Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Παγία Προκαταβολή, συνολικού ποσού 5.326,99 €