251/2018 – Εγκριση πίστωσης ποσού 1.576,53€ για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου

251/2018 – Εγκριση πίστωσης ποσού 1.576,53€ για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου