202/2012 – Εγκριση πίστωσης ποσού 4.573,00 € για καταβολή αποζημίωσης μετά από δικαστική απόφαση