201/2012 – Εγκριση πίστωσης ποσού 996,05 € υπέρ του δικαιούχου ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή

201/2012 – Εγκριση πίστωσης ποσού 996,05 € υπέρ του δικαιούχου ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή

Εγκριση πίστωσης ποσού 996,05 € υπέρ του δικαιούχου ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2012, που αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή

AOE2012012.pdfa