298/2013 – Εισήγηση για την αποδέσμευση δεσμευμένης πίστωσης του Δήμου οικονομικού έτους 2013