008/2019 – Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής