226/2014 – Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Zωής για τη χρονική περίοδο από 07.09.2014 έως 05.03.2017