224/2014 – Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 07.09.2014 έως 05.03.2017