095/2015 – Εξέταση ένστασης της συμμετέχουσας ένωσης «MCK ASPECT -MCK SPARK», στον διαγωνισμό για τη «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του Δήμου»

095/2015 – Εξέταση ένστασης της συμμετέχουσας ένωσης «MCK ASPECT -MCK SPARK», στον διαγωνισμό για τη «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του Δήμου»

095/2015 – Εξέταση ένστασης της συμμετέχουσας ένωσης «MCK ASPECT -MCK SPARK», στον διαγωνισμό για τη «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας LED για τον ηλεκτροφωτισμό οδών του Δήμου»