324/2016 – Εξέταση ένστασης του αναδόχου με την επωνυμία «RM – ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε» κατά του από 31/3/2016 πρωτοκόλλου παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

324/2016 – Εξέταση ένστασης του αναδόχου με την επωνυμία «RM – ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε» κατά του από 31/3/2016 πρωτοκόλλου παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

324/2016 – Εξέταση ένστασης του αναδόχου με την επωνυμία «RM – ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε» κατά του από 31/3/2016 πρωτοκόλλου παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»