007/2016 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «OK ANYTIME MARKET A.E.» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016»

007/2016 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «OK ANYTIME MARKET A.E.» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016»

007/2016 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «OK ANYTIME MARKET A.E.» κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016»