294/2016 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «EVENTECH Α.Β.Ε.Τ.Ε.» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια εξέδρας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιλίου»

294/2016 – Εξέταση ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία «EVENTECH Α.Β.Ε.Τ.Ε.» κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια εξέδρας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιλίου»