184/2011 – Εξέταση προσφορών και απόφαση ανάθεσης που αφορά την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»