Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 1239 επιβατικού της Δ.Α.»