166/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Έκτακτη επισκευή – συντήρηση του Γεωδαιτικού Σταθμού TCR 307 με Σ.Ν. του Τοπογραφικού Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας»

166/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Έκτακτη επισκευή – συντήρηση του Γεωδαιτικού Σταθμού TCR 307 με Σ.Ν. του Τοπογραφικού Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας»

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την εργασία «Έκτακτη επισκευή – συντήρηση του Γεωδαιτικού Σταθμού TCR 307 με Σ.Ν. του Τοπογραφικού Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας»

AOE1662012.pdfa