089/2013 – Εξέταση της με αρ. πρωτ. 13563/15-03-2013 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την προσφυγή της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ο.Ε., για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών σωμάτων χαμηλής απόδοσης με άλλα νέας τεχνολογίας»

089/2013 – Εξέταση της με αρ. πρωτ. 13563/15-03-2013 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την προσφυγή της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ο.Ε., για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών σωμάτων χαμηλής απόδοσης με άλλα νέας τεχνολογίας»

089/2013 – Εξέταση της με αρ. πρωτ. 13563/15-03-2013 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την προσφυγή της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ο.Ε., για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών σωμάτων χαμηλής απόδοσης με άλλα νέας τεχνολογίας»